ایکس تموس المنت

شبکه محصول با فلش آژاکس

آموزش الگوریتم ژنتیک (به همراه پیاده سازی در پایتون)

500,000 تومان
در این آموزش نحوه پیاده سازی الگوریتم ژنتیک در زبان پایتون تدریس می گردد.
ایکس تموس المنت

محصولات با دکمه بار بیشتر

آموزش الگوریتم ژنتیک (به همراه پیاده سازی در پایتون)

500,000 تومان
در این آموزش نحوه پیاده سازی الگوریتم ژنتیک در زبان پایتون تدریس می گردد.
ایکس تموس المنت

محصولات چرخشی

ایکس تموس المنت

محصولات برجسته

آموزش الگوریتم ژنتیک (به همراه پیاده سازی در پایتون)

500,000 تومان
در این آموزش نحوه پیاده سازی الگوریتم ژنتیک در زبان پایتون تدریس می گردد.
ایکس تموس المنت

محصولات بی نهایت بارگیری

آموزش الگوریتم ژنتیک (به همراه پیاده سازی در پایتون)

500,000 تومان

رتبه بندی برترین اینفلوانسرها حوزه جواهرات

علاقمندترین افراد به حوزه بیگ دیتا

80,000 تومان

علاقمندترین افراد به حوزه پردازش داده

499,000 تومان

علاقمندترین افراد به حوزه تحلیل داده

160,000 تومان

علاقمندترین افراد به حوزه داده کاوی

499,000 تومان

علاقمندترین افراد به حوزه دیتاساینس

160,000 تومان

علاقمندترین افراد به حوزه مهندسی داده

50,000 تومان